STADGAR FÖR SVENSK BRUKSSCHÄFER

 2014-03-15

Målsättning

Att främja aveln av sunda, mentalt starka schäfrar lämpade för bruks och tjänst, samt att anpassa schäferns exteriör till det bruksarbete den är avsedd för utan att frångå rasstandarden.

Att initiera och aktivera våra valpköpare att träna och tävla.

Att verka för utbyte av information rörande avelsarbete kennlar emellan.

Att i vår verksamhet följa SBK:s Allmänna Bestämmelser. 

Verksamhet

För att uppnå det uppsatta målet skall SBS

1. Tillhandahålla en hemsida med information om verksamheten och länkar till de olika sektorerna. 

2. Information via hemsidan till samtliga medlemmar rörande schäferns mentalitet, utveckling, artiklar, nyheter mm. 

3. Tillhandahålla ett forum på Internet. 

4. Förmedla valpar och hundar från föräldrar som uppfyller krav enligt föreningen. 

5. Verka för minst en årlig konferens. 

6. Verka för anordnande av seminarier och symposier för medlemmarna. 

7. Verka för att träningsläger genomförs. 

8. Verka för schäfern som aktiv mångsidig brukshund och marknadsföra bruksschäfern

Medlemskap

 Medlemmar finns av två kategorier; kennlar och enskilda personer. Dessa betalar olika medlemsavgift.

 Medlemskap är öppet för alla.

 Medlemsavgiften Kalenderår bestäms av årsmötet.

Organisation

Svensk Bruksschäferär en ideell obunden förening. 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamhetsår överensstämmer med kalenderår. I föreningen skall finnas: En styrelse,  två revisorer och en valberedning. Det bör finnas uppfödarsektor, tävlingssektor,  mentalsektor och lägersektor.

Årsmötet

Årsmötet skall hållas senast den 15 mars. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 Justering av röstlängd. (Varje närvarande medlem har en röst. )  Val av presidium att leda förhandlingarna. 

 Val av två justeringsmän. 

 Fråga om delegaterna blivit stadgemässigt kallade. (Meddelas minst fyra veckor innan.) 

 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse. 

Beslut om dispositioner av årets resultat. 

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Framställningar och förslag från styrelsen. 

Motioner och enkla frågor. (Skall ha inkommit minst 8 veckor före mötet. 

Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. )

 Framläggande av översiktlig budget och styrelsens planering för nästkommande år för kännedom. 

 Val av ordförande fram t.o.m. nästa ordinarie årsmöte. 

 Val av vice ordförande under två år. 

 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (minst 7, högst 9. Val av hälften av ledamöterna fram t.o.m. nästa ordinarie årsmöte och de övriga på två år.)   Val av 2 revisorer samt ersättare för dessa. 

Val av valberedning om minst 3 och högst 5 ledamöter samt sammankallande i denna fram t.o.m. nästa årsmöte.

Styrelsen

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utser inom sig en sekreterare och fördelar kassörsuppgifterna (ekonomi- och medlemsuppgifter) vilket även kan utföras av extern part. Styrelsen kan utse ett arbetsutskott om minst 3 och högst 4 ledamöter. Styrelsen utser vid behov sektorer. Dessa personer behöver inte vara ledamöter av styrelsen.

Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en röst. Vid beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ledamot får ej deltaga i beslut som rör vederbörande personligen eller någon denne närstående. 

Styrelsen äger rätt att suspendera medlem med omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas till årsmötet.

Åligganden

Styrelsen skall inom ramen för årsmötets beslut:

 Besluta om mål och verksamhetsplan.

 Ansvara för att besluten verkställs.

 Besluta om budget.

 Avge årsredovisning.

Kalla till årsmöte.

Tillse att SKK:s och SBK:s samt Jordbruksverkets rekommendationer och anvisningar efterföljs.

Årsredovisning och revision

Årsredovisning skall avges senast den 31 januari. Revision skall vara avslutad senast den 15 februari.

Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras vid ett årsmöte med 2/3 majoritet.

Föreningens upphörande

För att beslut om SBS upphörande skall vara giltigt skall detta ha fattats på två på varandra följande årsmöten och på det senaste ha bifallits av minst ¾ av de röstande.

Eventuella tillgångar används då till något ändamål som är förenligt med föreningens målsättning enligt årsmötets beslut.